Integritetspolicy - KYH

Integritetspolicy

På KYH värnar vi om din personliga integritet och vi behandlar dina personuppgifter säkert i enlighet med gällande lagar om skydd för personuppgifter. Denna sekretesspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Vi kan komma att göra ändringar i vår sekretesspolicy. Den senaste versionen av sekretesspolicyn finns alltid här på webbplatsen.
KYH AB (härefter ”KYH”), organisationsnummer 556644-7768 med adress Vanadisvägen 9b, 113 46 Stockholm, är personuppgiftsansvarig.

Insamling och användning av personuppgifter

När du studerar på KYH, anställer eller tar emot studerande på LIA, samarbetar med KYH i planering eller genomförande av utbildning, använder KYH:s webbsidor eller kontaktar någon av KYH:s medarbetare på telefon, mail, Facebook, SMS eller någon annan av våra andra kanaler, eller om du ansöker till någon av våra utbildningar eller byter visitkort med någon av våra medarbetare, samlar vi information om dig såsom mailadress och andra personuppgifter du anger i kontakten med KYH, samt information om hur du använder våra webbsidor.

Vi köper också adressregister över företag och kontaktpersoner inom de områden och regioner där vi bedriver eller avser bedriva verksamhet.
Den information som vi samlar in innefattar men är ej begränsad till:
Företag och organisationer

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, telefonnummer, e-post, företagsnamn, titel)

KYH behandlar dina personuppgifter för att dels kunna uppfylla våra skyldigheter enligt lagen och förordningen om yrkeshögskolan och dels undersöka arbetsmarknadens efterfrågan på kompetens och utveckla nya utbildningar. Dina personuppgifter kan komma att behandlas för följande ändamål:

 • Genomföra och dokumentera LIA-processen
 • Dokumentera betyg och moment som ingår i utbildningarna
 • Dokumentera arbetet i ledningsgrupperna för KYH:s utbildningar
 • Kommunicera med berörda myndigheter

Rättslig grund för behandling är Rättslig förpliktelse

 • Insamling av personuppgifter, enkätutskick och statistisk bearbetning för att undersöka arbetsmarknadens kompetensbehov
 • Dokumentation av företagsrelationer och samarbeten i syfte att planera och genomföra utbildning samt underlätta för studerande att söka LIA och arbete

Rättslig grund för behandling är Intresseavvägning

 • Upprättande av alumniförteckning
 • Undervisningen som bedrivs på lärcentra på KYH Anywhere genomförs via Adobe Connect där ljud och bild från klassrummen sparas under utbildningen samt längst t.o.m. 6 mån efter avslutad utbildning. Detta för att du som studerande ska ha möjlighet att titta på föreläsningar igen och repetera inför exempelvis en tentamen. Om du ställer frågor under lektionen kan det därför hända att din röst spelas in. I undantagsfall kan du komma med på bild.

Rättslig grund för behandling är Samtycke

 • Insamling av personuppgifter i syfte att teckna avtal med undervisande lärare

Rättslig grund för behandling är Avtal

Sökande och studerande

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, telefonnummer, e-post)
 • Födelsedatum
 • Kön
 • UtbildningKYH behandlar dina personuppgifter för att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt lagen och förordningen om yrkeshögskolan. Dina personuppgifter kan komma att behandlas för följande ändamål:Ändamål
  Registrera handlingar som krävs för att bedöma behörighet och meritvärde i samband med ansökning
  • Skicka ansökningsunderlag till Myndigheten för yrkeshögskolan
  • Bedöma kursprestationer och sätta betyg
   • Ta fram klasslistor
  • Registrera närvaro på obligatoriska kursmoment
 • Utfärda passerkort
 • Kunna besvara frågor från sökande till utbildning

Rättslig grund för behandling är rättslig förpliktelse till följd av skyldigheten att följa författningarna om yrkeshögskolan samt utbildningens utbildningsplan.

Ändamål

 • Marknadsföring
 • Statistisk analys och marknadsföringsanalys
 • Kundrelationer
 • Enkäter i syfte att förbättra tjänster och utbildningar
 • Deltagande i studiebesök och andra evenemangLaglig grund för behandling är berättigat intresse eller samtycke

Överföring av personuppgifter

För dessa ändamål och beroende på om du är studerande eller samverkar med KYH på annat sätt kan vi behöva överföra dina personuppgifter till andra företag och organisationer som är involverade i utbildningarna eller närliggande verksamhet. Exempel är bolag inom PPS-koncernen, databehandlingsföretag, företag som tillhandahåller molntjänster, Myndigheten för yrkeshögskolan, CSN eller andra myndigheter. Det kan även innebära att dina personuppgifter skickas utanför EU/EES. Vi säljer aldrig dina personuppgifter eller överlåter dem till någon aktör för kommersiella ändamål, såsom bemanningsföretag.

Krav från tillsynsmyndighet

För att kunna uppfylla författningarna för yrkeshögskolan, arbetsmiljölagen och vissa kringtjänster som används av studerande för att t.ex. ta studielån, kan vi vara skyldiga att ge myndigheter tillgång till betygsdokumentation, uppgifter som du lämnar vid ansökan om särskilt stöd, eller vid eventuell anmälan om incidenter som vi behöver hantera enligt arbetsmiljölagen eller annan lagstiftning.

Skydd av personuppgifter

KYH säkerställer att nödvändig säkerhet finns på plats för att skydda dina personuppgifter mot otillåten åtkomst, användning eller spridning. Vi har även nödvändiga avtal på plats i de fall då dina personuppgifter behandlas av KYH:s personuppgiftsbiträden.

Om du lämnar personuppgifter till KYH för någon annans räkning ansvarar du själv för att den eller de personerna har gett sitt samtycke till vår behandling i enlighet med denna sekretesspolicy och eventuella ytterligare villkor som gäller för den specifika behandlingen. Vi vill vänligt men bestämt avråda närstående till myndiga sökande eller studerande att kontakta oss med frågor som innefattar personuppgifter.

Direktmarknadsföring

Vi kan komma att skicka information om våra utbildningar, arrangemang och nyheter som vi tror kan vara av intresse för dig. För att vår kommunikation ska vara relevant och intressant för dig kan vi behandla dina personuppgifter så som namn, kontaktuppgifter, ålder, bostadsort, användargenererad data (som klick- och besökshistorik) samt klick i länkar i e-post från oss.

Vi skickar primärt direktmarknadsföring till dig som sökt eller anmält intresse för en utbildning via e-post eller SMS. Vi kan även komma att kontakta dig via sociala medier eller telefon. Vi delar inte dina uppgifter med andra företag än våra partnerföretag eller bolag inom PPS-koncernen i direkta marknadsföringssyften. Du har alltid möjlighet att avsäga dig direktmarknadsföring från KYH genom att kontakta oss.

Behandling av personuppgifter för tidigare studerande

De personuppgifter du lämnat till KYH i samband med att du påbörjat eller avslutat en av våra utbildningar sparas under utbildningens livslängd, d.v.s. så länge Myndigheten för yrkeshögskolan beviljar fortsatt utbildningstillstånd.

Dina uppgifter kan komma att behandlas av KYH i syfte att göra enkätundersökningar om bl.a. anställningsförhållanden efter avslutad utbildning. Detta görs enligt den rättsliga grunden Rättslig förpliktelse eftersom vi är skyldiga att rapportera jobbstatistik till Myndigheten för yrkeshögskolan sex månader efter avslutad utbildning.

Efter den tiden sparar vi dina personuppgifter i syfte att kontakta dig i frågor vi tror kan vara intressanta för dig i din yrkesroll, såsom fördjupningskurser, företagsevenemang, förfrågan om LIA-platser för nya studerande, gästföreläsningar eller studiebesök. Vi kommer att tillfråga dig om samtycke för att spara dina uppgifter efter att vi rapporterat in jobbstatistik till Myndigheten för yrkeshögskolan.

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss kan vi också komma att hämta kontaktuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig och företaget du arbetar på.

Begäran om registerutdrag

Vill du veta vilka personuppgifter om dig som vi behandlar? En gång om året har du rätt att kostnadsfritt få ta del av dessa uppgifter i ett registerutdrag. Om ytterligare kopior efterfrågas kommer vi att ta ut en administrativ avgift.

För att beställa ett registerutdrag, kontakta oss på registerutdrag@kyh.dev.sould.se

Integritetspolicyn uppdaterades senast 2018-05-23